Nakon što u ožujku, na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, prijedlog prvog rebalansa gradskog proračuna nije podržala većina gradskih vijećnika – danas je većinom glasova usvojen.

Jedina dodatna promjena u odnosu na prvi prijedlog je dodana stavka nabave fotonaponskih ćelija na Gradsku sportsku dvoranu i Glazbenu školu –sukladno natječaju Ministarstva zaštite okoliša do kraja godine Grad će moći će se prijaviti, pojasnio je pročelnik za financije i komunalno gospodarstvo Dean Dragičević. Prvim rebalansom planirano je povećanje proračun za gotovo 22 milijuna kuna te sada iznosi 134,6 milijuna kuna. Za programe Upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol povećava se 4,8 milijuna kuna, dok za programe Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo planira se 17,1 milijun kuna.

„Jedan dio se sredstava planiran je pokrivanje subvencije boravka djece u privatnim vrtićima zbog najavljenog povećanja ekonomske cijene od rujna. Planirano je povećanje od 300 kuna, a Grad bi iz proračuna financirao 50% tog povećanja. Ostale značajnije stavke identične su prijedlogu u ožujku, kao što je projekt financiran u potpunosti sredstvima EU fondova „Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću“ te planirana sredstva za otkup zgrade bivšeg Općinskog suda koja je sada u vlasništvu obitelji Drašković u iznosu od 2,2 milijuna kuna za ovu godinu. Time bi se platile dvije rate, od ukupno četiri, kako bi Grad postao vlasnik 50% nekretnine i imao temelja sudjelovati na natječaju za rekonstrukciju. Program gradnje komunalne infrastrukture mijenja se za 11 milijuna kuna, no nije ništa drugačiji od prvotnog prijedloga. Radi se o ugovorima koji nisu prošle godine izvršeni već se izvedba planira ove – radi se o projektima biciklističko-pješačkih staza i Kulturni centar za posjetitelje, projektima koji se inače sufinanciraju sredstvima EU te je nužno poštivanje ugovorenih rokova“, istaknuo je pročelnik Dragičević.

Uz prijedlog rebalansa usvojena su i dva amandmana – vijećnika Stjepana Štefinovca kojim se u proračunu omogućuje 320.00 kuna za proširenje vatrogasnog spremišta DVD-a Leprovica te amandman gradonačelnika za nabavu kamera za video nadzor na gradskim lokacijama koje su često izložene vandalizmu, a za tu namjenu planira se 165.000 kuna.

Vijećnik Darjan Budimir smatra kako obrazloženje prijedloga proračuna ne pojašnjava sve izmjene – kao što je povećanje cijene vrtića i subvencioniranje, ali i otkup zgrade Općinskog suda. Također drži da je bilo potrebno dodatno pojasniti povećanja za realizaciju nogostupa kao i za Pump track. „Naš Klub je protiv poskupljenja vrtića bez ikakve financijske podloge, dublje analize. Ovime će cijene porasti za roditelje djece u privatnim vrtićima. Ukoliko cijene neminovno rastu, neka podjednako rastu i za gradski i privatne vrtiće“, ističe vijećnik Budimir.

Pročelnik za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Boris Savić navodi kako je svaki vrtić zasebno donio odluku o povećanju ekonomske cijene. „Ovo je jedna mjera za smanjenje ekonomskog udara prema roditeljima. Planirana povećanja su od 1. rujna, a do tada ćemo donijeti odluku o povećanju cijene gradskog vrtića“, kazao je pročelnik.  

Vijećnik Vlado Šindler apelirao je da se vodi računa da cijene vrtića gradskih i privatnih budu podjednake, kako ne bi došlo do razlika. Gradonačelnik Nenad Panian ponovio je kako će se osigurati sredstva za sve jednako – svi roditelji kojima djeca pohađaju vrtiće imat će jednake uvjete, poručio je.

Prvi rebalans je podržala većina vijećnika, dok su suzdržani bili vijećnici HDZ-a i Drugog Sela.

 

Donijete izmjene DPU zone Centar naselja Dugo Selo – usvojeni zahtjevi privatnog investitora u Osječkoj ulici

Većinom glasova usvojene su 16. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo. Ovim izmjenama izbrisano je prethodno predloženo rješavanje parkirališnog prostora kod POS-a. Iste izmjene financira privatna stranka koja je investitor izgradnje nekretnine u Osječkoj ulici i ima dva zahtjeva – prvim bi se istoj nekretnini omogućio pristup na građevinsku česticu preko susjedne čestice, a drugim traži izuzeće prilikom gradnje potkrovlja koje je inače propisanom ovim DPU. Vijećnika Sinišu Kljajića zanimalo je koji je interes grada u ovim izmjenama. Zamjenik pročelnika Vinko istaknuo je da treba se pitati da li je ova odluka štetna za grad, i premda korist ima privatni investitor, ovim izuzećem se ne šteti gradu. Vijećnik Kljajić drži da je investitor već izveo radove koje traži ovim izmjenama, odnosno od samog početka ne pridržavajući se zadanih smjernica u DPU, što je „nasilje nad prostorno-planskom dokumentacijom“. „Grad je nagrđen s nizom takvih odluka od ranije. Politika je ta koja urbanistički kroji grad, a struka je manje bitna, ona se ne sluša. Taj koncept nije prihvatljiv. Kada ćemo reći dosta? Naš bivši koalicijski partner je u tome zastranio. Zato smo odgovorno istupili i smatramo da takvo upravljanje ne možemo podržavati“, kazao je vijećnik Kljajić.

Vijećnik Darjan Budimir također smatra da je potrebno prostorno planskim dokumentima temeljito planirati grad, a ne nizom točkastih izmjena. Na kraju odluka o izradi 16. izmjena DPU zone Centar naselja Dugo Selo podržana je većinom glasova vijećnika.

Donijeta je i odluka usklađenja o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU Martin Breg s obzirom da je sukladno zakonu ukinuta kategorija detaljnih planova uređenja te su isti izjednačeni s urbanističkim planom uređenja – tako će polazišta DPU Martin Brega sada biti integrirana u UPU područja Martin Breg koji uređuje širi obuhvat. Također donijeta je odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo s obzirom Grad nije realizirao kupnju građevinske čestice planiranu u sklopu obuhvata ovog plana te time nisu ostvareni preduvjeti za planiranje istog područja u intermodalni terminal.

Usvojene su i 13. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela koje su prema riječima zamjenika pročelnika Vinka cjelovite i očekivanja su velika. Vezano uz pitanje vijećnika Darjana Budimira zašto se ne pokrene izrada novog prostornog plana, zamjenik pročelnika Vinka navodi kako zakon to ne dozvoljava te sve dok država ne donese prostorni plan Republike Hrvatske do tada će pokretati izmjene postojećeg plana grada. Na istoj sjednici su pokrenute i 14. izmjene i dopune Prostornog plana koje obuhvaćaju područje ispod željezničke pruge Zagreb-Križevci te je potrebno analizirati postojeća izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene – koja se zadržavaju, a koja ukidaju te odrediti nova.

Po treći puta predložen je zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata po kojem će se prodati dijelovi gradskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Črnovčak inače ukupne površine 18961 m2. Ovim natječajem prodaje se parcela površine 5660 m2 i parcela od 5000 m2. Vijećnici su također usvojili prijedlog odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak II koja će obuhvatiti površinu od 870.025 m2.

 

Treba ili ne treba Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća?

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela predložen je sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca prošle godine, a predstavnička tijela JLS dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela.

„Ovaj kodeks su donijele mnoge JLS i one su koristile šprancu Udruge gradove, osim Grada Dugog Sela koji je uzeo smjernice i upute Ministarstva pravosuđa sa širim kontekstom. Predložen je i novi članak 4. po kojem su vijećnici dužni primjenjivati načela utvrđena ovim Kodeksom u odnosima prema građanima i medijima, u međusobnim odnosima, odnosima prema drugim dužnosnicima, službenicima i namještenicima, itd.“, pojasnio je pročelnik za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Boris Savić, dodajući kako su propisana dva tijela – Etički odbor i Vijeće časti, koja prate primjenu Kodeksa i čiji stručni članovi nisu povezani uz politiku te ih imenuju sami članovi Gradskog vijeća.

Vijećnika Kljajića zanimalo je kako će se provesti primjena Kodeksa u članku 4. „pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, obveznik je dužan čuvati osobni ugled i ugled Gradskog vijeća“, smatrajući da je to neizvedivo te je zakonodavac nedorečen. „U ovom slučaju vi (gradski vijećnici, op.a.) odlučujete o prijedlogu odluke, i ne kažem da niste u pravu i da ovaj zakon treba mijenjati“, odgovorio je gradonačelnik Panian. Pročelnik Savić je još apelirao na donošenje odluke zbog prekršajnih odredbi dok je vijećnik Kljajić zaključio kako je potrebno reagirati. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela usvojen je većinom glasova vijećnika.

I.G.O.