Na sjednici Gradskog vijeća vijećnici su upoznati s izvješćima o radu i poslovanju gradskih ustanova u 2021. godini Gradske knjižnice Dugo Selo, Glazbene škole Dugo Selo, Sportskog centra Dugo Selo i Pučkog otvorenog učilišta. Sva izvješća su prihvaćena, a Sportskom centru predana je na upravljanje novoizgrađena sportska građevina Pump track.

Isto tako usvojena su izvješća za prošlu godinu Crvenog križa Dugo Selo, Zajednice športskih udruga Dugo Selo i Vatrogasne zajednice Dugo Selo.

Vijećnici su prihvatili i prijedlog odluke o donošenju 12. izmjena i dopuna odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela po kojoj je utvrđeno nekoliko razloga i ciljeva izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana. Kao prvo, omogućuje se gradnja obnovljivog izvora energije – sunčane elektrane na području Poduzetničke zone Črnovčak predviđenom „Idejnim tehničkim rješenjem Sunčane elektrane Dugo Selo“. Zatim omogućuje se gradnja sunčanih elektrana i u izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene s dopunom smjernica za izradu UPU-a. Te na kraju uslijed ukidanja eksploatacijskog polja TEMPO (kod dugoselskog Bajera) na istom području planira se gradnja proizvodnih, poslovnih i trgovačkih djelatnosti, gradnja zanatskih, skladišnih, upravnih, uslužnih, komunalno-servisnih i trgovačkih prostora, a temeljem iskazanog interesa vlasnika, te povezivanje dijela čestice s umjetnim jezerom sa susjednom česticom na kojoj je planirana gradnja turističkih sadržaja (autokampa). Vijećnici su također na provedenog postupka izrade prihvatili prijedlog odluke o donošenju 16. izmjena i dopuna odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo. Odlukom se dopušta na čestici u Osječkoj ulici da investitor izgradi uvučeni dio etaže potkrovlja uzduž južnog pročelja, umjesto s ulične strane. Isto tako na istoj spomenutoj čestici, istog investitora Falačec d.o.o., iznimno kolni pristup te priključak na komunalnu infrastrukturu omogućuje se uz uspostavu služnosti na najviše jednoj susjednoj čestici.