Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje pod vođenjem Zvonka Novosela Dolnjaka te u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i pomoćnika pročelnika za financije i komunalno gospodarstvo Marijo Vinko sinoć je prihvatio prijedlog odluke o donošenju 12. izmjena i dopuna odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela po kojoj je utvrđeno nekoliko razloga i ciljeva izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana.

Kao prvo, omogućuje se gradnja obnovljivog izvora energije – sunčane elektrane na području Poduzetničke zone Črnovčak predviđenom „Idejnim tehničkim rješenjem Sunčane elektrane Dugo Selo“. Zatim omogućuje se gradnja sunčanih elektrana i u izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene s dopunom smjernica za izradu UPU-a. Te na kraju uslijed ukidanja eksploatacijskog polja TEMPO (kod dugoselskog Bajera) na istom području planira se gradnja proizvodnih, poslovnih i trgovačkih djelatnosti, gradnja zanatskih, skladišnih, upravnih, uslužnih, komunalno-servisnih i trgovačkih prostora, a temeljem iskazanog interesa vlasnika, te povezivanje dijela čestice s umjetnim jezerom sa susjednom česticom na kojoj je planirana gradnja turističkih sadržaja (autokampa).

Odbor je također na provedenog postupka izrade prihvatio i prijedlog odluke o donošenju 16. izmjena i dopuna odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo. Odlukom se dopušta na čestici u Osječkoj ulici da investitor izgradi uvučeni dio etaže potkrovlja uzduž južnog pročelja, umjesto s ulične strane. Isto tako na istoj spomenutoj čestici, istog investitora Falačec d.o.o., iznimno kolni pristup te priključak na komunalnu infrastrukturu omogućuje se uz uspostavu služnosti na najviše jednoj susjednoj čestici.

Pozitivna mišljenja Odbora proslijeđena su na razmatranje i glasanje gradskim vijećnicima na sutrašnjoj sjednici.