Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje danas je razmatrao prijedlog Odluke o izradi XII. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo, a sjednici su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić i pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko.

Kako je obrazložio pročelnik Vinko izmjene i dopune DPU zone Centra naselja Dugo Selo pokreću se na inicijativu fizičke osobe koja je interes pokazala pismom namjere za katastarske čestice 269/2, 266, 267, 268 i 270/1 u k.o. Dugo Selo I. Na spomenutim česticama planirano je određivanje uvjeta izgradnje višestambene građevine, uz sljedeće uvjete: promjena oblika i povećanje veličine površine unutar koje je dozvoljena izgradnja građevine; zatim promjena položaja površine unutar koje dozvoljena izgradnja građevine pomakom do granice površine planom previđene za obavezno uređenje terena prirodnog obilježja na građevnoj čestici te umjesto dozvoljene etažnosti Po+P+1+Pt planirati etažnost Po/S+P+1+PT, odnosno uvođenje suterena. Sve troškove izrade izmjena i dopuna spomenutog plana financirat će stranka koja inicira izmjene. Odbor je dao pozitivno mišljenje o prijedloge odluke, dok će Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na svojoj sjednici u četvrtak, 25. veljače, donijeti odluku.

  • 11
  • 22
  • 33