Većinom glasova vijećnika usvojen je prijedlog odluke o izmjenama odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo po kojem se povećava cijena s dosadašnjih 600 kuna za 10-satni primarni program na 750 kuna.

Isto tako primarni program do 3 sata dnevno sada iznosi 375 kuna mjesečno, primarni 4-6 satni program 525 kuna i primarni 10-satni program uz integrirani program ranog učenja engleskog jezika 1.000 kuna. Nove cijene se usklađuju s povećanim troškovima poslovanja Dječjeg vrtića, od cijena energenata, komunalnih usluga, namirnica za prehranu djece, kao i ostalih troškova materijala i usluga. Troškovi prehrane po djetetu u prvom tromjesečju ove godine veći su za gotovo 23% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, cijena električne energije veća je za 111%, cijena plina za 35%, a troškovi odvoza otpada veći su za 277%. Povećanje cijene roditeljskog učešća obračunavalo bi se od 1. rujna ove godine. U Svrhu ublažavanja ekonomskog učinka na roditelje, predlaže da se cijena usluge vrtića za vrijeme korištenja godišnjeg odmora (najviše dva mjeseca u godini) koja je propisana u visini 50% mjesečne cijene za izostanke koji traju 15 i više radnih dana neprekidno, izmjeni te se sada primjenjuje na izostanke koji traju 10 i više radnih dana neprekidno.

Vijećnik Kljajić uočava disbalans u iznosu od 706 kuna u cijeni vrtića DVD Dugo Selo i privatnih vrtića, na što ravnateljica DV Dugo Selo Draženka Sesan pojašnjava da ekonomske cijene ne mogu biti iste u svim vrtićima u lokalnoj zajednici jer se cijene usklađuju mjerilima Državnog pedagoškog standarda.  

Vijećnici su isto tako usvojili zaključka o davanju suglasnosti na I. Dopunu plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023. po kojoj se planira upisati dodatna 42 djeteta – 22 u jasličku grupi i 20 u vrtićke skupine. Time bi sljedeće pedagoške godine u DV Dugo Selo bilo upisano 381 dijete.

Vezano uz izvješće o radu i poslovanju DV Dugo Selo za 2021. godinu vijećnike je zanimalo između ostalog kada je planiran završetak dvorane, visina plaća, na koje je odgovorila ravnateljica Sesan. „Rok za izgradnju dvorana istekao je upravo 12. srpnja te se sada izvođaču naplaćuju penali, no sami radovi su na samom kraju. Plaće zaposlenika zaslužuju i moraju biti visoke, no ovdje se radi što su za vrijeme epidemije plaće bile smanjene za 10% te su u protekloj godini vraćene i uvećane prema koeficijentima staža sukladnom novoizglasanom Pravilniku“, kazala je ravnateljica.

I.G.O.