________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14) i članka 33. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 17. sjednici, održanoj 1. lipnja 2023. god., upućuje

 

J A V N I P O Z I V

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova

Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

 

Savjet mladih Grada Dugog Sela je savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Dugog Sela. Mladi, u smislu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, su osobe s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Člana Savjeta, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik, koji pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

 

Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela.

Prijedlozi-kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku i moraju sadržavati: ime i prezime kandidata za člana Savjeta, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga (navođenje drugih podataka o kandidatu koji su važni za odlučivanje o izboru) te moraju biti ovjerene od ovlaštene osobe predlagatelja.

Prilikom isticanja kandidature za člana, predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Uz prijavu-kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 30 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB i potpis.

Kandidatura se podnosi na propisanoj prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Dugog Sela: www.dugoselo.hr te se dostavlja na adresu: Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, Odbor za izbor i imenovanja, Dugo Selo, Josipa Zorića 1.

           

Rok za isticanje kandidatura je trideset dana od dana objave poziva na web stranici Grada Dugog Sela.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću te se objavljuju na web stranici Grada Dugog Sela.

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

KLASA: 024-01/23-04/02

Predsjednik

URBROJ: 238-7-03-04/01-21-23-1

Gradskog vijeća

Dugo Selo, 01. lipnja 2023.

Kruno Blažinović

 

PRIJAVNICA za isticanje kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

PRIJEDLOG KANDIDATA/KANDIDATKINJE ZA ČLANA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA