________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

U sklopu II. ponovljene javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad jučer je u Gradskoj vijećnici održano i II. javno izlaganje kojem su uz predstavnike izrađivača plana tvrtke ASK Atelier d.o.o. iz Zagreba, zainteresiranih građana i vlasnika zemljišta obuhvaćenim prijedlogom plana nazočili i predstavnici Gradske uprave Grada Dugog Sela predvođenim pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijom Vinkom.

Izrađivač prostorno-planskih dokumenata razmotrio je primjedbe i prijedloge te ih uskladio s okvirima Plana definirajući područje u neposrednoj je blizini centra Dugog Sela. Isto područje je sa svih strana omeđeno prometnim koridorima, postojećim i planskim. Površina obuhvata izrade Plana je 24,5 hektara. Sa sjeverne strane prostor graniči sa Zagrebačkom ulicom (županijska cesta Ž 3070), s istočne strane Ulicom J. Predavca (županijska cesta Ž 3034), a na jugu je koridor glavne magistralne željezničke pruge Zagreb-Osijek. Unutar granica obuhvata Plana u sjeverozapadnom dijelu uključena je Ulica A. i B. Božikovića, na jugu planski koridor nove županijske ceste, a u jugozapadnom planski spojni kolnik državne ceste i Ulice A. i B. Božikovića odnosno planiranog nadvožnjaka u produžetku. Željeznička pruga i budući nadvožnjak preko pruge i spojne ceste kao nove veze centralnog dijela Grada prema čvoru Rugvica, imaju snažan utjecaj na stanje u prostoru unutar obuhvata Plana. Unutar granica UPU definira se područje izgradnje budućeg trgovačkog centra.

Osim što je pojedine građane, vlasnike i suvlasnike zemljišta čije je zemljište Planom prenamijenjeno u javnu namjenu zanimalo kada će Grad pristupiti otkupu njihovih čestica, druge rasprave tijekom javnog izlaganja nije bilo. Prijedlog UPU Dugo Selo-Zapad bit će upućen na razmatranje i usvajanja na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. 

I.G.O.