Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je 19. prosinca svoju 22. redovnu sjednicu pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća Tihomira Đurasa. Jednoglasnom odlukom vijećnika za potpredsjednicu je izabrana Snježana Jaić.

 

Jednoglasno su prihvaćene i I. izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu, programa gradnje i održavanja te Komunalnog gospodarstva Brckovljani. Iznos proračuna za 2019. je 18,1 milijun kuna, planirano je bilo 33,2 mil.kuna. Prihodi i primici su 16 mil.kuna, raspoloživ višak 2,1 mil.kuna. Povećani su prihodi od poreza i prireza na dohodak od plaća sa 7,2 mil.kuna na 8,1 mil.kuna. Manje za 8,9 mil. kuna su potpore iz drugih izvora sufinanciranja poput EU fondova, ministarstva i dr., novi iznos je 1,5 mil.kuna. Iz županijskog proračuna, planirano je oko pola milijuna kuna, no ove godine je ostvareno samo 100.000 kuna i to za poljske putove, pojasnila je voditeljica odjela za financije Mirjana Dokuš. Komunalni doprinos je s milijun smanjen na 650.000 kuna budući da je val legalizacije pri kraju. Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH također je smanjen kao i prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine. Kod društvenog segmenta, povećana je stavka predškolski odgoj zbog povećanja subvencija za 100 kuna. Vatrogascima je namijenjeno 114.000 za kupnju opreme, s te stavke isplaćeno je 326.000 kuna za kupnju vozila za DVD Brcko, a 16.000 kuna je dano za nabavu pumpi. Još je osigurano 250.000 za nabavku, kao akontacija, cisterne za DVD Lupoglav. Izgradnja dječjeg vrtića je u fazi izrade projektne dokumentacija, reciklažno dvorište je napravljeno uz sredstva dobivena od Fonda za zaštitu okoliša.

Smanjen program gradnje za 2019. godinu, održavanje u planiranim okvirima

Program gradnje je smanjen s 9,6 mil. kuna na 4,8 mil.kuna dok je održavanje, smanjeno za 11.000 kuna, ostalo u okvirima planiranog od 3,9 mil.kuna. Po stavkama, 100.000 kuna je smanjena javna rasvjeta budući da su postavljene nove lampe. Kod stavke uređenje vatrogasnih i društvenih domova sa 350.000 kuna spušteno je na 200.000 kuna. Izvedeni su radovi na domu Prečec, Štakorovec, Hrebinec, tu je projekt za dogradnju Doma u Brcku. Smanjena je prometna signalizacija, legalizacija vatrogasnih domova, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta. Veliki trošak su psi lutalice, stavka je povećana za 20.000 kuna i iznosi 180.000 kuna. Psi se hrane do udomljenja, trenutno ih je 20 u pansionu, napomenuto je. Nabavljeni su prometni znakovi, trošak je 80.000 kuna. Sanirane su tri autobusne kućice. Kod subvencija trgovačkom društvu u općinskom vlasništvu, konkretno za VIOZŽ za izgradnju i rekonstrukciju vodnih građevina, nije bilo potrebe pa je stavka svedena na 0 kuna, isto tako i za rekonstrukciju plinovoda. Za izgradnju mrtvačnice ostalo je 10.000 kuna, napravljen je izvedbeni projekt kojeg je trebalo doraditi. Od izgradnje komunalne infrastrukture navedeno je: rekonstrukcija sustava fekalne i oborinske vode u vrtiću u Prikraju, proširenje ulice 30. svibnja u Gračecu, rekonstrukcija ulaza i izrada betonskih šahti u Donjoj Gredi, sanacija ograde mosta u Prečecu, oborinskih voda u Mažuranićevoj.

Izvedeno 148 priključaka na sustav odvodnje

Donijete su izmjene i dopune Komunalnog gospodarstva Brckovljani o čemu je izvijestila direktorica Silvija Balija. Na prihodovnoj strani u 2019. godini vidljiv je smanjeni priljev sredstava od strane EU fondova, a koji se odnosi na izgradnju mrtvačnice u iznosu 2,2 mil.kuna; od strane općine smanjena su sredstva od 3,4 mil.kuna sufinanciranje izgradnje investicija s 8,5 mil. kuna; nije se išlo u izgradnju nogostupa i sredstva su manja za 2,6 mil. kuna; s obzirom da nema potrebe za izgradnju ceste u Božjakovini u GZ skinuto je svih 1,5 mil.kuna. Za ostalu komunalnu infrastrukturu povećana su sredstva sa 150.000 kuna na 1,2 mil. kuna iz razloga jer se pojavila potreba za većim brojem priključaka na odvodnju. Napravljeno je 148 priključaka što iznosi pola milijuna kuna.

Bilo je riječi o analizi stanja razvoja sustava civilne zaštite na području općine u prošloj godini te je donijet godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu. Kako se čulo, u slučaju ugroze najopremljeniji su vatrogasci. S obzirom da je ovo bila zadnja ovogodišnja sjednica, upućene su čestitke povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

v1.JPG v2.JPG v3.JPG