________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Iako već dulje vrijeme vladaju visoke temperature pojedini neodgovorni sugrađani neovlašteno pale razne materijale i time ugrožavaju svoju okolinu. Zbog toga postoje brojne prijave savjesnih građana protiv takvih osoba. Naime, od 1. svibnja do 31. listopada 2021. godine zabranjeno je svako paljenje vatre na otvorenome, upotreba pirotehničkih sredstava kao i svake druge radnje koje mogu dovesti do nastajanja požara, upozorava načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dugo Selo Nikola Tominac. 

Za svako loženje vatre na otvorenom prostoru, građani su dužni pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti. 

Prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost treba obratiti prilikom rukovanja vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare, koji se vrlo lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti zdravlje i ljudske živote. Spaljivanje plastičnih, kemijskih i sličnih materijala je najstrože zabranjeno i ista se odlažu na reciklažna dvorišta.

Kojih se mjera morate pridržavati?

Osim što je dužan obavijestiti nadležne vatrogasne postrojbe, građanin spaljivanje korova i biljnog otpada mora napraviti na za to predviđenim mjestima, u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije. 

Nadalje, mora odabrati mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad tako da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate.

Prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje treba očistiti od zapaljivog raslinja u širini najmanje pet metara kako biste spriječili širenje požara, a vatru ne paliti po noći i za vrijeme vjetra. Također, ne smije spaljivati istovremeno velike količine raslinja.

Važno je pored sebe imati i sredstva za gašenje požara kao što su to voda, pjena, prah. 

"Ako nemate aparate za početno gašenje, dužni ste kontrolirati izgaranje i ne smijete napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi“, naglašavaju iz Stožera Civilne zaštite Grada Dugo Selo dodajući da tek kada je vatra potpuno ugašena, što je ispravno provjeriti prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, smijete napustiti to mjesto. Također apeliraju na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanja da ne pale biljni otpad. 

"Preporučujemo da biljni otpad kompostirate, a u slučaju spaljivanja o svojoj namjeri obavijestite vatrogasce i pridržavajte se važećih propisa o loženju vatre na otvorenom“, savjetuju. 

Moguća kazna zatvora do 60 dana

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna.

Također, propisana je i novčana kazna u iznosu od 1.000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Istim Zakonom, za pravnu osobu koja propustom izazove požar, predviđena je kazna od 15.000 do 150.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 2.000 do 15.000 kuna.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

"Ovim putem, apeliramo na građane da ovo upozorenje shvate ozbiljno, kako bi opasnost od izbijanja požara i njegovog širenja sveli na minimum i time dali vlastiti doprinos u efikasnom provođenju mjera zaštite od požara“, upozorava načelnik Stožera. 

U slučaju izbijanja požara odmah pozovite vatrogasce na broj 193. Također, posebnu pozornost obratite na moguće požare u svojoj okolini, ali ujedno i na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu te saznanja o tome odmah dojavite policiji na 192 ili Službi civilne zaštite na broj 112.