Nova odluka o komunalnom redu

Kao što je bilo najavljeno na prošloj 12. sjednici, na 13. je donijeta je i nova Odluka o komunalnom redu Općine. Sjednica je održana 18. srpnja, vodio ju je predsjednik Općinskog vijeća Božo Graberec. Iako bi ta odluka trebala pomoći Općini, ponovno se javlja pitanje nadležnosti i miješanja više zakona, rekao je načelnik Željko Funtek. U praksi bi problem mogla stvarati briga o šumama, a tu je i HŽ - primjer je stanica u Božjakovini gdje bi trebalo očistiti pojas uz prugu što je više puta traženo. 

Spomenut je i neodržavani park u Božjakovini koji je u privatnom vlasništvu, a općina je više puta upozoravala na dotrajalost drveća kao potencijalnu opasnost za promet. Nekad lijepi park imao je i igralište za djecu, sada je to ruglo. Ista stvar se dogodila i parku u Prečecu, također svrstanom u spomenike parkovne arhitekture zbog vrijednog biljnog inventara. Uređivanje i održavanje parcela u privatnom vlasništvu, zapuštena dvorišta, napuštene kuće, plakatiranje na nedozvoljenim mjestima kao i uništavanje plakata - ovom će se odlukom pokušati dovesti u red. Na ovoj je sjednici donijeta i odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog glomaznog otpada. Kriterij količine otpada utvrđuje se po volumenu - litri, dopuštene su standardne količine spremnika - kontejner od 1100 litara, kontejner od 5-7m3, spremnici od 240 i 120 litara. jednom tjedno odvozi se miješani komunalni otpad, jednom mjesečno papir i plastika dok će se krupni (glomazni) otpad odvoziti 2 puta godišnje (proljeće i jesen) sa lokacije koju odredi Općina u dogovoru s ovlaštenim koncesionarom. Uz prava sadrži i obveze korisnika koji su dio općih uvjeta ugovora. Korisnici su dužni miješani otpad odlagati u zatvorene spremnike, nezatvoreni spremnici podliježu upravo odredbama Odluke o komunalnom redu, a nadzor provodi komunalni redar. Odluka će biti dostupna na mrežnim stranicama Općine.

Prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Jednoglasno je prihvaćen izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna. Ukupni prihodi iz rekapitulacije iznose 7,3 milijuna kuna, 7,2 milijuna su prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 51.378 kuna, indeks je 36,67 posto. Rashodi poslovanja su 4,2 milijuna, rashodi od nefinancijske imovine 101.346 kuna, a razlika-višak je 2,9 milijuna kuna. Ukupan višak prihoda je 5,1 milijun kuna i služit će za pokriće tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju. Od poreza i prireza na dohodak ostvareno je 3,3 milijuna kuna, a čekaju se kapitalne pomoći iz županijskih proračuna (planirano milijun kuna) kao i 100.000 kuna dotacija fondova i ministarstava. Od pristojba za izdavanje građevinske dozvole u prvih šest mjeseci ostvareno je 130.891 kuna. Sljedeće godine ukinut će se naknada za porez na nekretnine što je bio izvor za JLS-ove, a zamijenit će ga PDV koji je prihod države, rekao je načelnik Željko Funtek. Prihvaćena su izvješća o II., III. i IV. preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna. Tako se sa pozicija plaća djelatnika raspoređuje 50.000 kuna na poz. ugovori o djelu i usluge studentskog servisa. Treća odluka preraspodjela odnosi se na poziciju Asfaltiranje ulica na koju se raspoređuju sa pozicije plaće djelatnika 30.000 kuna, sa ostalih nespomenutih izdataka poslovanja iznos od 20.000, subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa 110.000 kuna te 40.000 kuna sa socijalne skrbi i jednokratne pomoći umirovljenicima. U četvrtoj se sa subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa raspoređuje 100.000 kuna na poziciju Asfaltiranja cesta na području Općine. Donijete su i I. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji iznosi 8,9 milijuna kuna. Subvencija uređenja autobusnih kućica planirano je 22.000 kuna, za asfaltiranje cesta 400.000 kuna, izgradnju plinovoda po ulicama 100.000 kuna- neke su od izmjena razvojnog plana. Prihvaćena je i odluka o odabiru ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta unutar GZ Božjakovina te djelomično poljoprivrednog i djelomično građevinskog u Hrebincu. Oba zemljišta bila su predmet javnog natječaja. Za zemljište u GZ površine 2 300 m2, jedina i najpovoljnija ponuda je ponuda Metalprodukta d.o.o. od 261.000 kuna. Za zemljište u Hrebincu nije dostavljena ni jedna ponuda.

Zimsko i ljetno radno vrijeme za ugostitelje

Donijeta je i odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Tako će objekti iz skupine ugostiteljski objekti za smještaj poput hotela i kampova, sukladno zakonskoj odredbi raditi od 0 do 24 sata svaki dan. Objekti iz skupine restorani (gostionice, pizzerie, slastičarnice i dr.) te iz skupine barovi (kavane, kafići, kleti i dr.) mogu raditi u razdoblju od 1.05. do 30.09. od 6 do 24 sata; u razdoblju od 1.10. do 30.04. od 6 do 23 sata. Iznimno mogu raditi petkom, subotom i dane uoči blagdana i državnih praznika u razdoblju od 1.05. do 30.04. od 6 do 02 sata te od 1.10. do 30.04. od 6 do 01 sata. Noćni klubovi, disco barovi i sl., koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno propisanim uvjetima mogu raditi od 21 do 04 sata.

Dan Općine krajem kolovoza ili početkom rujna

Od odluka iz društvenog segmenta, brckovečko je Vijeće donijelo zaključak o dodjeli novčanih nagrada i priznanja za postignuća iz različitih područja povodom Dana Općine. To su Karate klub Brckovljani, Rukometni klub Polet, Taekwondo klub Dugo Selo - grupa Lupoglav, učenicima Lei Tot, Davidu Lisici, Ivani Salopek, Martini Vidoš, Mateu Soviću. Za dobre sportske rezultate priznanja će primiti i Mario Graberec te Krunoslav Švedi. DVD-u Gračec uručit će se povodom obilježavanja 60-te godišnjice, a KUD-u Seljačka sloga Lupoglav povodom 80-te godišnjice osnivanja Društva. Dan Općine ove će se godine održati krajem kolovoza ili početkom rujna, rekao je na kraju sjednice načelnik Funtek.

 

AMŠ